Ποιες είναι οι προδιαγραφές για να πάρω την επιδότησή του ποδηλάτου;
Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια:

 • 1.Είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φτάσει τα 25 χλμ/ώρα.
 • 2.Δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή γκάζι) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,
 • 3.Εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,
 • πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,
 • διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.
Ποια είναι η διαδικασία για υποβάλω αίτηση για την επιδότηση ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου;

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στην επιδότηση:

 • Να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτροκίνησης στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου kinoumeilektrika.gov.gr.
  Για την καταχώρηση του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανεβάσει (upload):
  • μια προσφορά πώλησης ηλεκτρικού ποδηλάτου από κατάστημα (φυσικό ή ηλεκτρονικό)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Έγγραφο πιστοποίησης του ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)
  • Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.
 • Η απάντηση της δημόσιας αρχής αναμένεται να δοθεί εντός 5-10 ημερών. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην αγορά του ποδηλάτου άμεσα μετά την υποβολής του αιτήματος.
 • Η αγορά του ποδηλάτου θα πραγματοποιείτε κανονικά στο κατάστημα όπου και καταβάλλεται η πλήρης αξία του ποδηλάτου. Η επιδότηση θα εκταμιευθεί στο λογαριασμό του δικαιούχου μετά την υποβολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης. Κατά την αγορά ο αγοραστής θα πρέπει να λάβει από το κατάστημα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβάλει.
 • Ο αγοραστής θα επιστρέψει στη πλατφόρμα της ηλεκτροκίνησης όπου θα πρέπει να ανεβάσει τα δικαιολογητικά εκταμίευσης. Αυτά είναι:
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
  • Απόδειξη αγοράς ποδηλάτου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αγοραστή
  • Υπεύθυνη Δήλωση του πωλητή
  • Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου(πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από e-banking)
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένει να λάβει στο τραπεζικό του λογαριασμό την επιδότηση.Ποιο είναι το ποσό το οποίο επιδοτείτε από το κράτος;

Το ποσό που επιδοτείτε από το κράτος είναι το 40% της καθαρής αξίας του ποδηλάτου (=αξία προ φόρων) μέχρι το ποσό των 800€.


Στην επιδότηση προστίθεται οικολογικό bonus €500 για τους πολύτεκνους (4+ τέκνα) και ΑμΕΑ.Παράδειγμα 1

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 3000€ (2419,35€ Προ Φόρων). Το 40% Προ Φόρων είναι 967,74€. Όμως λόγο ότι ξεπερνά το μέγιστο ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 800€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.Παράδειγμα 2

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 1500€ (1209,67€ Προ Φόρων). Το 40% είναι 483,87€. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 483,87€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.Παράδειγμα 3

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 2480€ (2000€ Προ Φόρων). Το 40% είναι 800€. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 800€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων; Ποια άλλη τιμή υπάρχει;

Είναι η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή ΦΠΑ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς.Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δίκυκλου;

Όχι, η απόσυρση δεν ισχύει σε ποδήλατα. Αλλά αφορά μόνον τις κατηγορίες δίκυκλων και τρικύκλων (μοτο)Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (ΚΙΤ);

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνο τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις η/και μετατροπές. Για την αποδοχή του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσής το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.Επιδοτείται μεταχειρισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο;

Όχι δεν επιδοτείται μεταχειρισμένο.Θέλω να πάρω δύο (2) ηλεκτρικά ποδήλατα. Μπορώ;


Όχι. Κάθε τελικός αποδέκτης (ΑΦΜ) έχει το δικαίωμα μιας (1) αίτησης για αγορά ποδηλάτου.